InBudapest student hostel

Budapest, VII. district Rottenbiller street - InBudapest student hostel

 

http://www.inbudapest.hu/